KANPHOS_Str

Committee

KANPHOS committee

  • Junichiro Yoshimoto (OIST)
  • Kozo Kaibuchi (Nagoya Univ.)
  • Mutsuki Amano (Nagoya Univ.)
  • Tomoki Nishioka (Nagoya Univ.)
  • Shiro Usui (RIKEN BSI)
  • Takayuki Kannon (RIKEN BSI)
  • Shin Ishii (Kyoto Univ.)

Special advisors

  • Masayoshi Mishina (Ritsumeikan Univ.)
  • Tsutomu Tanabe (Tokyo Medical & Dental Univ.)